อำนาจหน้าที่

       ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและครอบครัว ตลอดจนงานฌาปนสภานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้

 

1. งานทะเบียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  - รับสมัครสมาชิกใหม่
  - ตรวจสอบใบสมัครสมาชิกใหม่
  - อนุมัติการสมัครสมาชิกใหม่
  - ออกหมายเลขและควบคุมสมาชิกใหม่
  - เรียกเก็บเงินและออกบัตรสมาชิกใหม่
  - รวบรวมประวัติสมาชิก
  - เปลี่ยนแปลงสถานภาพสมาชิก
  - เปลี่ยนแปลงทายาทสมาชิก
  - รับรายงานการถึงแก่กรรมของสมาชิก
  - ตรวจสอบรายชื่อและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
  - ดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
  - ดำเนินการกรณีการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์มีปัญหา
  - จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม
  - ตรวจสอบใบสมัครกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
  - จัดทำทะเบียนรายชื่อสมาชิกส่งนายทะเบียน
  - ดำเนินการกรณีสมาชิกลาออก
  - งานระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  - รับเรื่องราว หารือ และร้องทุกข์ของสมาชิก
  - การออกใบประกาศแจ้งความการเรียกเก็บเงินค่างวด
  - รับเงินค่าสมาชิกสมัครใหม่
  - ติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพ(สังกัด) ของสมาชิก
  - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบการจ่ายเงินฌาปกิจสงเคราะห์
  - ควบคุมดูแล รักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อด้วยเงินค่าดำเนินการ
  - การรับเรื่องราวหารือและร้องทุกข์จากทายาทของสมาชิก

 

2.งานเก็บเงินส่วนกลาง มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  - ตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
  - จัดทำวารสาร เอกสาร เพื่อแจกจ่ายสมาชิก
  - จัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงินของสมาชิก
  - จัดทำบัญชีรายละเอียดการรับชำระเงินของสมาชิกแยกตามสังกัด
  - จัดส่งบัญชีรายละเอียดสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินค่างวด (เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ รายศพ) แยกตามสังกัด
  - ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินค่างวด
  - ทะเบียนคุมการชำระเงินของสมาชิกรายตัว
  - รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์(ค่างวด) ของสมาชิกทั้งในและนอกประจำการ
  - ตรวจสอบการชำระเงินของสมชิกกรณีถึงแก่กรรม
  - ควบคุมทะเบียนการชำระเงินของสมาชิก(รายตัว)
  - กำหนดยอดเงินที่จะจ่ายให้แก่ทายาทกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม(ตัดยอด)
  - จัดทำบัญชีเงินสดหรือบัญชีรายวันทั่วไป

 

3. งานเก็บเงินส่วนภูมิภาค มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
  - ตรวจสอบสมาชิกภาพของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
  - จัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงินของสมาชิก
  - จัดทำบัญชีรายละเอียดการรับชำระเงินของสมาชิกแยกตามสังกัด
  - จัดส่งบัญชีรายละเอียดสมาชิกเพื่อเรียกเก็บเงินค่างวด(เงินฌาปนกิจสงเคราะห์รายศพ) แยกตามสังกัด
  - ตรวจสอบและติดตามการชำระเงินค่างวด
  - ทะเบียนคุมการชำระเงินของสมาขิกรายตัว
  - ตรวจสอบการชำระเงินของสมาชิกกรณีถึงแก่กรรม
  - ควบคุมทะเบียนการชำระเงินของสมาชิก(รายตัว)

 

4. งานตรวจสอบและจ่ายเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
  - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ประกอบการจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
  - จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้แก่ทายาทของสมาชิก
  - ติดตามหลักฐานการรับ-จ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
  - หักเงินค่าดำเนินการจากเงินที่ทายาทของสมาชิกได้รับ
  - ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินค่าดำเนินการ
  - ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อและการจ่ายเงิน
  - จัดทำบัญชีเงินสดหรือบัญชีรายวันทั่วไป

 

5. งานฌาปนสถาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
       ดำเนินการควคุมดูแลฌาปนสถานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการแก่ข้าราขการตำรวจและประชาชนทั่วไปที่นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศล สวดอภิธรรมและฌาปนกิจศพ การให้บริการรับฝากบรรจุศพที่สุสานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การควบคุมและจัดให้มีร้านค้าเพื่อมาประกอบการให้บริการแก่เจ้าภาพที่ใช้บริการของฌปนสถาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานด้านพิธีการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และงานให้บริการในด้านต่างๆ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ ตลอดจนการประสานงานและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในด้านพิธีการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีลักษณะงาน ดังนี้
  - งานศาลา
  - งานเมรุ
  - งานสุสาน
  - งานตรวจสอบและเก็บรักษาอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
  - งานเบิกจ่ายอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
  - งานทะเบียนและจัดหาอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
  - งานพระราชทานเพลิงศพข้าราชการตำรวจประจำปี
  - งานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี
  - งานวันตำรวจ
  - งานจัดตั้งกองผ้าป่า 4 มุมเมืองในวันวิสาขบูชา
  - งานขอพระราชทานเพลิงศพและกองเกียรติยศ
  - งานประสานงานสมาคมแม่บ้านตำรวจ
  - งานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านพิธีการต่างๆ
  - งานจัดเตรียมสถานที่
  - งานประชาสัมพันธ์
  - งานพิธีการ
  - งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
  - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Share this: