ติดต่อเรา

 • ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองสวัสดิการ
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 5 ชั้น 10
  ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 • งานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์ ตร.

  0-2205-2544, 0-2205-2545

  0-2251-5948

 • งานเก็บเงินส่วนกลางและนอกประจำการ

  0-2205-1384 (1384, 2546), 0-2251-5952

 • งานเก็บเงินส่วนภูมิภาค

  0-2205-1385 (1385)

  0-2251-6429

 • งานตรวจสอบและจ่ายเงิน

  0-2205-2540 (2547), 0-2251-5947 (2540)

 
 • งานฌาปนสถาน วัดตรีทศเทพ ราชวรวิหาร
  ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

 • ฌาปนสถาน (วัดตรีทศเทพวรวิหาร)

  0-2281-9906-7

  0-2282-0432

 • LINE OpenChat

 • งานทะเบียน กฌ.ตร. (เฉพาะใบมรณะบัตร)

  รับเฉพาะเรื่องใบมรณะบัตร สอบถามทายาท

  กดที่ "Open in LINE"

สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลการฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ ทั้งนี้ทางหน่วยงานจะติดต่อกลับไปยังท่านต่อไป
เครื่องหมาย * ต้องกรอกให้ครบถ้วน

Share this: